Vážená pani doktorka / vážený pán doktor, vážení klienti,

dovoľujeme si Vám dať do pozornosti obmedzenie frekvencií a indikujúcich odborností úhrad protilátok proti vírusu SARS- CoV-2 platných od 1.4.2021.

Metóda, ktorú používa naša spoločnosť je dlhodobo skúšaná a porovnávaná s viacerými metódami dostupnými na trhu. Na základe našich erudovaných odborníkov sme vybrali metódu, ktorá zachytáva dva najčastejšie diagnostikované antigény – RBD (podjednotka proteínu Spike S1) a NP (nukleokapsidový proteín) tohto vírusu v triede IgG aj IgM.

Interpretácia výsledku:

Index pozitivityHodnotenie
Menší ako 0,9negatívny
0,9 až 1,1hraničný
Väčší ako 1,1pozitívny

Výsledok hraničnej vzorky je potrebné zopakovať z nového odberu za 4-6 týždňov s ohľadom na špecifiká daného ochorenia.

Žiadanka pre toto vyšetrenie je bežne dostupná mikrobiologická žiadanka v sekcii serologické vyšetrenia.

VŠZP

názov výkonu diagnózy indikujúce odbornosti maximálna frekvencia iné podmienky úhrady
Kvantitatívne stanovenie súboru dvoch protilátok IgG/IgM proti vírusu SARS-CoV-2 U07.1
U07.2
U07.3
U07.4
002,003, 025, 032, 098, 059, 156, 196, 199, 200, 203, 332, 602, 625 2x mesačne – Doplnkové vyšetrenie k molekulárnemu vyšetreniu symptomatického pacienta s klinickými príznakmi(viacej ako 14 dní po ich manifestácii) v prípade že molekulárne vyšetrenie Ag je negatívne, neurčité alebo nedostupné
– Doplnkové vyšetrenie k molekulárnemu vyšetreniu pri pretrvávajúcej pozitivite pacienta, ktorý už nie je prenášačom infekčného vírusu (teda ak je dlhší čas od prekonania infekcie) Ako pomôcka pri diagnostike multisystémového zápalového syndrómu u detí (MIS-C)
– Vyšetrenie musí byť urobené v automatickom analyzátore s laboratórnymi súpravami so značkou zhody CE alebo CE-IVD z venóznej krvi kvantitatívnou metódou ELISA alebo CLIA;
– Ak ide o darcu rekonvalescentnej plazmy alebo ak je v suvistlosti s ochorenám COVID-19 u tohto pacienta po medicínskej stránke potrebné overenie stavu jeho imunity
– Týmto kódom nie je možné vykázať vyšetrenie protilátok tzv. „rýchlotestami“ odberom z kapilárnej krvi

Dôvera

názov výkonu diagnózy indikujúce odbornosti maximálna frekvencia iné podmienky úhrady
Kvantitatívne stanovenie protilátok (proti vírusu SARS-CoV- 2) U07.1
U07.2
002, 007, 008, 020, 022, 331, 031, 329, 342, 040, 140, 169, 346, 003, 156, 009, 289 1x mesačne – akceptované vyšetrené triedy – IgG a IgM;
– vyšetrenie musí byť urobené v automatickom analyzátore s laboratórnymi súpravami so značkou zhody CE alebo CE-IVD z venóznej krvi kvantitatívnou metódou ELISA alebo CLIA;
– doplnkové vyšetrenie k molekulárnemu vyšetreniu symptomatického pacienta s klinickými príznakmi (> ako 14 dní po ich manifestácii) v prípade, že molekulárne vyšetrenie antigénu je negatívne, neurčité alebo nedostupné;
– ako pomôcka pri diagnostike multisystémového zápalového syndrómu u detí (PIMS/MIS-C);
– ak ide o darcu rekonvalescentnej plazmy alebo ak je v súvislosti s ochorením COVID-19 u tohto pacienta po medicínskej stránke potrebné overenie stavu jeho imunity;

UNION

názov výkonu diagnózy indikujúce odbornosti maximálna frekvencia iné podmienky úhrady
Kvantitatívne stanovenie protilátok (proti vírusu SARSCoV-2) U07.1
U07.2
Bez obmedzenia Maximálne 4x za mesiac na jedného poistenca – Akceptujú sa vyšetrovacie triedy IgG a IgM pri dodržaní maximálnej frekvencie,
– uhrádza sa ako doplnková vyšetrovacia metóda u symptomatického pacienta pri negatívnom výsledku testu RT-PCR podľa Algoritmu pre mikrobiologickú diagnostiku pacientov s príznakmi infekcie dýchacích ciest spĺňajúcich klinické kritériá pre podozrenie z infekcie COVID 19 (Štandardný postup pre mikrobiologickú diagnostiku pri suspektnej infekcii vírusom SARS-CoV2 pre laboratóriá klinickej mikrobiológie v platnom znení),
– uhrádza sa aj u pacienta s potvrdeným ochorením SARS-CoV-2 alebo s podozrením na prekonanie uvedeného ochorenia, ako ide o darcu rekonvalescentnej plazmy alebo je po medicínskej stránke potrebné overenie stavu imunity u daného pacienta,
– realizácia v rámci odbornosti klinická mikrobiológia, klinická biochémia, klinická imunológia a alergológia, laboratórna medicína
– realizuje sa certifikovanými validovanými laboratórnymi súpravami z venóznej krvi metódou ELISA alebo CLIA (kvantitatívny test),
– neakceptuje sa vyšetrenie protilátok tzv. „rýchlotestami“ odberom z kapilárnej krvi
– Platnosť výkonu do 30.6.2021

UPOZORNENIE:
Týmto by sme Vás radi požiadali o zadávanie správnej diagnózy na žiadankách pacientov. V prípade nesprávnej diagnózy, prekročenej frekvencie a nesprávnej odbornosti nebudú protilátky u pacienta vyšetrené

Ak Vaši pacienti nespĺňajú medicínske kritéria na úhradu tohto testu z verejného zdravotného poistenia, tak môžu využiť vyšetrenie protilátok proti SARS-CoV-2 v našom laboratóriu ako samoplatca.

V prípade akýchkoľvek otázok prosím kontaktujte našich obchodných zástupcov:
Monika Dupkalová, dupkalova@klinickabiochemia.sk , mobil: 0918 423 237
Mgr. Ardian Ameti, ameti@klinickabiochemia.sk , mobil: 0918 210 678