Testovanie slovenských škôl

Kloktacie testy a ich výhody
Testovanie formou výplachu ústnej dutiny a hltanu (kloktaním) je veľmi spoľahlivý spôsob samoodberu biologickej vzorky na vyšetrenie prítomnosti vírusu SARS-CoV-2. Samoodber kloktaním je bezpečný a jednoduchý, a ani pri opakovaných odberoch nedráždi sliznicu. Pri odbere nie je potreba asistencie zdravotníckeho personálu. Odobraté vzorky sú vyšetrované PCR metódou v akreditovanom laboratóriu.
PCR metóda je najspoľahlivejší spôsob detekcie vírusu SARS-CoV-2.

Úlohy zodpovednej osoby za školu vo vzťahu ku KLINICKEJ BIOCHÉMII s.r.o.
– Prevzatie odberových súprav na základe preberacieho protokolu
– Pomoc pri vypĺňaní elektronickej žiadanky s požadovanými údajmi
– Pomoc pri vykonaní odberu kloktaním u žiaka
– Odovzdanie odobratých vzoriek a nepoužitých súprav na základe odovzdávacieho protokolu

Príprava pred samotným odberom
Škola zabezpečí odberové miesto na testovanie, materiálno – technické vybavenie a hygienicko-epidemiologický režim (ROR – ruky, odstup, rúška). Pred samotným odberom je potrebné zabezpečiť dobre vetrateľnú miestnosť, najlepšie s dvoma samostatnými prístupmi (vchod a východ). V prípade priaznivého počasia, je možné testovanie uskutočniť na vo vonkajších priestoroch školy. Ostatné materiálovo technické zariadenie si škola prispôsobuje situácii, počtu a forme samoodberov.

Odberová súprava
Odberová súprava obsahuje:
– Jednorazovú odmerku na vodu
– Transportnú skúmavku, ktorá obsahuje stabilizačný prášok, ktorý sa nesmie požiť ani vysypať
– Návod na použitie
– Priesvitné plastové vrecko
– Čierne plastové vrecko
– Absorpčný papierik
– Informačný leták

Inštruktážne video
https://www.gargtest.com/sk/
https://youtu.be/Q8_P2eTy8tE
http://www.klinickabiochemia.sk

Registrácia odobranej vzorky
– Vložte do prehliadača webovú stránku https://www.gargtest.com/sk/
– Na hlavnej obrazovke kliknite na „Registrácia elektronickej žiadanky slovenských študentov“
– Vložte kód z krabičky alebo odberovej skúmavky, ktoré sú rovnaké, kliknite na „pokračovať“
– Následne vyplňte požadované údaje: meno, priezvisko, štátna príslušnosť, rodné číslo, dátum odberu vzorky, kontaktný telefón/mobil, e-mailovú adresu, adresu bydliska.
– Následne odkliknite okienko s textom „Čestne prehlasujem, že v skúmavke sa nachádza vzorka testovanej osoby“
– A kliknite na „zaregistrovať samoodberovú sadu“.

Samotný odber vzorky
– Pred odberom by nemal žiak aspoň dve hodiny jesť, piť, kloktať, žuť žuvačku, vyplachovať si ústnu dutinu, nemôže vykonať zubnú hygienu a nemôže ani používať kvapky a spreje do nosa či hrdla.
– Počas celého testovania musí mať žiak nasadenú rúšku alebo respirátor, okrem momentu výkonu samotného odberu-kloktania.
– Pred testom vyplňte elektronickú žiadanku na stránke www.gargtest.com
– Opatrne otvorte krabičku a vyberte jej obsah. Krabičku nepoškodzujte, bude použitá pre spätný transport vzorky do laboratória.
– Napustite pitnú vodu z nádoby alebo vodovodného kohútika do priloženej odmerky presne po rysku 5 mililitrov.
– Zhlboka sa nadýchnite a zakašlite do rúška.
– Obsah odmerky si vlejte do úst- neprehltnite. Pokiaľ omylom prehltnete vodu postup opakujte – Napustite pitnú vodu z nádoby alebo vodovodného kohútika do priloženej odmerky presne po rysku 5 mililitrov.
– Obsah kloktajte v rozmedzí 20-30 sekúnd. Kloktať môžete aj prerušovane.
– Vykloktaný obsah vypľujte späť do odmerky.
– Vykloktaný obsah opatrne prelejte do priloženej skúmavky. V skúmavke je stabilizačný prášok, ktorý nesmiete vysypať.
– Skúmavku riadne uzavrite a pretrepte.
– Na štítok na skúmavke napíšte údaje testovanej osoby – meno, priezvisko a rodné číslo.
– Obaľte skúmavku absorpčným papierikom.
– Uzavretú a obalenú skúmavku vložte do menšieho priesvitného vrecka a uzavrite.
– Takto zabalenú skúmavku vložte do väčšieho čierneho vrecka a uzavrite ho.
– Následne vložte takto zabalenú skúmavku do krabičky a uzavrite ju.

Riziká spojené s testovaním:
– Sú minimálne pretože prehltnutie čistej vody nespôsobí žiadne ťažkosti ani zdravotné riziko.
– Vdýchnutie pitnej vody spôsobí kašeľ, po odznení kašľa sa odber zopakuje

Likvidácia biologického odpadu
Biologický odpad – použité odmerky vložte do igelitových vriec a odovzdajte vodičovi, ktorý bude zberať odobrané vzorky.

Zber odobraných vzoriek:
Zber vzoriek zabezpečuje laboratórium vlastnými vodičmi po dohode s osobou Určeného subjektu.

Výsledok testu
Výsledok testu obdrží zákonný zástupca e – mailom a SMS do 72 hodín na uvedené mobilné číslo a e-mail v elektronickej žiadanke. Všetky údaje sú čerpané z elektronickej žiadanky.

Poskytnutie ďalších informácií
V prípade akýchkoľvek dotazov nás kontaktujte na telefónnom čísle: 041/2000988 v čase od 8,00 do 15,00 hodiny.

Postup v prípade pozitivity výsledku :
– Musíte zostať v DOMÁCEJ IZOLÁCII a ostatní členovia spoločnej domácnosti v KARANTÉNE v zmysle aktuálne platnej vyhlášky Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky (aj keď boli pri aktuálne prebiehajúcom testovaní negatívni).
Informujte o pozitivite Vášho všeobecného lekára (v prípade detí všeobecného lekára pre deti a dorast), alebo lekára miestne príslušného VÚC, ak Váš lekár nie je k dispozícii.
Už pri miernych klinických príznakoch bezodkladne telefonicky kontaktujte svojho príslušného všeobecného lekára, dohodnite sa na ďalšom postupe a dodržujte jeho pokyny, najmä ohľadom liečby.
Ak máte závažné príznaky: opakované vzostupy teploty nad 39 st. C, ťažkosti s dýchaním, tlak alebo bolesť na hrudníku, volajte záchrannú zdravotnú službu – č. 155.
Informujte o svojej pozitivite všetky osoby, s ktorými ste boli v úzkom kontakte 2 dni pred odberom (alebo pre začiatkom klinických príznakov, ak tieto vznikli ešte pred odberom). Všetky kontakty musia ostať v karanténe (aj v prípade negatívneho výsledku v čase práve prebiehajúceho testovania) 10 dní od kontaktu s Vami. Za úzky kontakt sa považuje osobný kontakt dlhší ako 15 minút vo vnútornom priestore.
Vaša domáca izolácia trvá minimálne 14 dní od odberu na COVID-19, pokiaľ sa v posledných troch dňoch tejto doby nevyskytol ani jeden z klinických príznakov ochorenia (teplota, kašeľ, dýchavičnosť, strata čuchu, chuti….). O konečnej dĺžke karantény rozhodne Váš všeobecný lekár.
Karanténa osôb žijúcich s Vami v spoločnej domácnosti trvá po celú dobu Vašej izolácie. (Odporúčame im prihlásiť sa na testovanie prostredníctvom web-stránky korona.gov.sk link: https://www.old.korona.gov.sk/covid-19-patient-form.php, najskôr 8.deň od kontaktu s Vami. Aj v prípade negatívneho výsledku však ostávajú v karanténe počas celej doby Vašej izolácie).
– Ak ste COVID-19 pozitívny, Vy ani osoby žijúce s Vami v spoločnej domácnosti a Vaše úzke kontakty nesmiete opustiť miesto, kde ste sa rozhodli zdržiavať počas izolácie a karantény okrem: prípadu núdze, pri potrebe základnej zdravotnej starostlivosti. Nesmiete: chodiť na verejné miesta, kultúrne spoločenské a športové udalostí, ani sa zúčastňovať súkromných akcií (rodinné oslavy, a pod. s výnimkou pohrebov), používať hromadnú dopravu alebo taxík, nikoho navštevovať, prijímať návštevy.
– Viac informácií o aktuálnych vyhláškach a opatreniach na stránkach: www.korona.gov.sk, www.uvzsr.sk.